กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองโรงงานเครื่องจักรกล
นายอนุรักษ์ บุญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องจักรกล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
 1.  คิดค้น พัฒนาดัดแปลงและผลิตเครื่องจักรกล เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ไฟฟ้ารวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.  ทดสอบมาตรฐานเครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือพิเศษเฉพาะอย่าง (Special Tool)    
    
3.  ดำเนินการซ่อม ซ่อมสร้างและซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกลและชุดส่วนประกอบ(Component Rebuild)ในส่วนที่เกินขีดความสามารถของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 

 


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 782 ครั้ง