กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองโรงงานเครื่องจักรกล
นายอนุรักษ์ บุญยิ่ง
ผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องจักรกล

ประวัติ

กองโรงงานเครื่องจักรกล 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
                     กองโรงงานเครื่องจักรกล จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ 109/2546  ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2546  ขึ้นตรงต่ออธิบดี   และตามคำสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ 012/2550  ลงวันที่  9 มกราคม พ.ศ. 2550   ได้มอบหมายให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    รับผิดชอบและมีอำนาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ ในส่วนราชการของกองโรงงานเครื่องจักรกล
             กองโรงงานเครื่องจักรกล  มีสถานที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในบริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา  เลขที่  1357  ถนนสุรนารายณ์  ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา  30000 บนเนื้อที่ 33 ไร่

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1254 ครั้ง